BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sắp hết năm 2009: Vẫn còn 2 doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hoá

Cập nhật ngày: 25/12/2009 - 06:05

Công ty Cơ khí Tây Ninh- một trong 2 DNNN chưa CPH.

Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 của BCH Trung ương Đảng khoá IX về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN), tháng 11.2001 Tỉnh uỷ Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 12-KH/TU chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Đầu năm 2002, UBND tỉnh Tây Ninh ra Quyết định số 16/2002/QĐ-CT ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 và Kế hoạch của Tỉnh uỷ. Đến nay Tây Ninh thực hiện chương trình này đạt kết quả đến đâu?

Theo báo cáo của Sở Tài chính, sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN, qua nhiều lần điều chỉnh phương án theo những tiêu chí mới do Trung ương ban hành, đến nay Tây Ninh cơ bản đã hoàn thành kế hoạch. Cụ thể đến nay Tây Ninh đã CPH xong 18 DNNN và CPH 4 DN bộ phận. Tổng số vốn điều lệ của 22 công ty CP là hơn 210 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước là gần 170 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo Quyết định số 1698/QĐ-TTg ngày 19.12.2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới DN 100% vốn Nhà nước thuộc UBND tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2007-2010, đến nay Tây Ninh đã chuyển 5 DNNN thành công ty TNHH một thành viên.

Qua công tác CPH DNNN ở Tây Ninh cho thấy việc triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới DNNN đúng định hướng, tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều sở hữu để thu hút vốn của xã hội vào phát triển sản xuất kinh doanh, tài sản, tiền vốn của Nhà nước được đánh giá hợp lý hơn. Sau khi CPH, nhiều doanh nghiệp hoạt động tốt hơn, doanh thu, lợi nhuận tăng, từ đó số nộp ngân sách cũng tăng.

Ngoài ra, nhận thức về vai trò và trách nhiệm của người lao động đối với doanh nghiệp ngày càng được nâng cao, quyền làm chủ của người lao động được phát huy. Bước đầu lợi ích của người lao động, của cổ đông và nhà đầu tư được bảo đảm. Đồng thời cũng có một số ít công ty CP làm ăn không hiệu quả, trong đó có Công ty CP Xây dựng Tây Ninh đã ngưng hoạt động (với tình hình tài chính như hiện nay, Công ty này đã lâm vào tình trạng phá sản).

Tuy nhiên đến nay Tây Ninh vẫn còn 2 DNNN chưa CPH theo kế hoạch là Công ty Cơ khí Tây Ninh và Công ty Công trình đô thị Tây Ninh. Công ty Cơ khí Tây Ninh là DNNN được triển khai CPH từ năm 2005 theo phương thức Nhà nước giữ 51% vốn và đầu năm 2006 UBND tỉnh phê duyệt phương án CPH theo phương thức Nhà nước giữ vốn hiện có và bán cổ phần vốn tăng thêm.

Tuy nhiên, sau 2 năm tiến hành, việc CPH công ty vẫn chưa thực hiện được do phương án CPH không phù hợp, không có nhà đầu tư tham gia. Tháng 7.2007 Công ty Cơ khí Tây Ninh xin chủ trương điều chỉnh phương án CPH, được UBND tỉnh đồng ý cho điều chỉnh từ cuối năm 2007, đã có một số nhà đầu tư trong và ngoài nước dự kiến mua cổ phần. Thế nhưng đến nay Công ty Cơ khí Tây Ninh vẫn chưa tiến hành CPH được do nguyên nhân khác là Công ty sẽ phải di dời đi nơi khác nhưng chưa xác định được cụ thể vị trí đất mới để dời nhà xưởng.

Công ty CP In Hoàng Lê Kha là một trong những đơn vị hoạt động hiệu quả sau khi CPH.

Còn Công ty Công trình đô thị thì được triển khai CPH theo Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 10.7.2009 của UBND tỉnh. Hiện nay Công ty đã hoàn thành việc định giá DN và đang xây dựng phương án CPH. Tuy nhiên, đây là DN hoạt động công ích nên việc xây dựng phương án và tổ chức bán cổ phần sẽ gặp khó khăn do hiệu quả kinh tế thấp, không hấp dẫn nhà đầu tư.

Theo dự kiến, 2 DNNN chưa tiến hành CPH được sẽ cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành CPH vào quý I năm 2010.

SƠN TRẦN