Sáp nhập, hợp nhất các hợp tác xã quy mô nhỏ

Cập nhật ngày: 04/04/2015 - 06:09

Doanh thu bình quân của 1 tổ hợp tác trong năm 2014 ước đạt 260 triệu đồng. Lợi nhuận bình quân 34 triệu đồng/tổ hợp tác. Thu nhập của thành viên tổ hợp tác trung bình 2,5 triệu đồng/tháng.

Toàn tỉnh hiện có 93 hợp tác xã, trong đó có 25 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thu hút 43.863 thành viên và 103,625 tỷ đồng vốn điều lệ.

Có 36 hợp tác xã hoạt động khá, giỏi; 40 hợp tác xã hoạt động trung bình; 14 hợp tác xã hoạt động yếu kém và ngưng hoạt động; 3 hợp tác xã chưa được đánh giá xếp loại do mới thành lập vào cuối năm 2014.

Tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ của các hợp tác xã đạt 1.220 tỷ đồng trong năm 2014. Lợi nhuận bình quân năm 2014 của 1 hợp tác xã ước đạt 156 triệu đồng. Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong các hợp tác xã là 2.763 người. Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong hợp tác xã là 4 triệu đồng/tháng.

Một hợp tác xã nuôi lươn hiệu quả ở Trảng Bàng.

Nhiều hợp tác xã tổ chức tốt hoạt động hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên, cung ứng vật tư, giống, thực hiện việc phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc cây trồng.
 
Có hợp tác xã chủ động liên kết với các doanh nghiệp để giúp thành viên về nguồn giống, kỹ thuật cũng như cách chăm sóc, tăng vụ và bao tiêu sản phẩm. Các hợp tác xã đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế hộ thành viên phát triển thông qua các dịch vụ hỗ trợ.

Công tác củng cố, phát triển hợp tác xã thời gian qua luôn được tỉnh chú trọng. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh hợp tác xã cùng các sở, ngành chuyên môn và các địa phương hướng dẫn các hợp tác xã củng cố tổ chức, xây dựng Điều lệ mẫu cho từng loại hình để đăng ký lại hoạt động theo Luật hợp tác xã 2012.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã định hướng phát triển thêm ngành nghề, xây dựng phương án, đề án đổi mới hình thức hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, tỉnh xây dựng kế hoạch kiện toàn, hướng dẫn sáp nhập, hợp nhất hợp tác xã có quy mô nhỏ, giải thể hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả hoặc ngưng hoạt động nhiều năm.

Với vai trò mang lại lợi ích kinh tế cho các thành viên, các tổ hợp tác, hợp tác xã góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội, là yếu tố quan trọng góp phần đề cao tinh thần tương thân tương ái, vì cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần xây dựng thành nông thôn mới ở địa phương.

Tuy nhiên việc tổng kết, đánh giá các điển hình chưa được thực hiện thường xuyên. Số hợp tác xã hoạt động trung bình và ngưng hoạt động còn chiếm tỷ lệ cao, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Đa số hợp tác xã có vốn chủ sở hữu thấp, chưa có trụ sở làm việc, phương tiện thiết bị lạc hậu, ít đầu tư mới.

Hoàng Thi