Sáp nhập Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc vào Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát. 

Cập nhật ngày: 05/04/2020 - 09:13

BTNO - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 394/TTg-NN đồng ý chủ trương sát nhập Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc vào Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Trảng Tà Nốt, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát. Ảnh Báo Tây Ninh

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương sáp nhập Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc vào Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xem xét ban hành Quyết định thành lập Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát mới theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Lâm nghiệp, không làm thay đổi các mục tiêu, nhiệm vụ chính đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại các Quyết định số 91/2002/QĐ-TTg ngày 12/7/2002, số 12/2002/QĐ-TTg ngày 14/1/2002, không gây thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện tổ chức bộ máy của Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát mới, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 và theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác bảo vệ rừng; bảo tồn, tôn tạo và phát huy có hiệu quả giá trị đa dạng sinh học, các di tích lịch sử cấp quốc gia, cảnh quan thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái theo đúng quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, đất đai, di sản văn hóa và các pháp luật liên quan.

Thái Thành