Kinh tế   Kinh tế

Sẽ có quy định mới về tách thửa đất 

Cập nhật ngày: 14/06/2020 - 16:28

BTN - Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), xung quanh một số vướng mắc trong việc tách thửa đất hiện nay, Sở đã rà soát thực tế và các quy định có liên quan để tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Một khu đất được phân lô bán nền ở khu vực nông thôn (ảnh minh hoạ).

Theo đó, diện tích đất tối thiểu được tách thửa gồm: đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

 Không áp dụng đối với các trường hợp sau: tách thửa để thực hiện việc xây dựng trụ sở, công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng hoặc thực hiện dự án đầu tư theo Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở; thực hiện quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức; thực hiện chủ trương về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp quy định pháp luật; thực hiện văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp quy định pháp luật; tách thửa đất để chuyển nhượng, tặng cho hộ gia đình, cá nhân nhằm xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; tách thửa đất để thực hiện thừa kế theo quy định của pháp luật; tách thửa đất theo phán quyết của Toà án.

Lãnh đạo Sở TN&MT cho biết, sắp tới, có thể người sử dụng đất đề nghị tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề, để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích đất tối thiểu được tách thửa theo quy định.

Về các trường hợp không được phép tách thửa, sẽ gồm: đất đề nghị tách thửa đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; đất đang có khiếu nại, tranh chấp; đất hoặc tài sản gắn liền với đất đang bị cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn để thực hiện quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án của Toà án; đất thuộc khu vực bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hoá, thắng cảnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy định pháp luật; thửa đất đã hết thời hạn sử dụng đất nhưng không được hoặc chưa được gia hạn;

Tách thửa đất để hình thành các thửa đất mới nhưng không bảo đảm quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013, bao gồm quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí gas; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề; thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở; diện tích thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu của từng loại đất tương ứng theo quy định.

Về tách thửa đối với đất ở đô thị (các phường, thị trấn)

Sở TN&MT dự kiến như sau: đối với thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời bảo đảm yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu như sau: diện tích của thửa đất tối thiểu là 45m2. Chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 5m, trừ những thửa đất thuộc khu vực đã có quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 5m.

Đối với thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời bảo đảm yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu như sau: diện tích của thửa đất tối thiểu là 36m2. Chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 4m. Chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 4m.

Đối với thửa đất tiếp giáp đường giao thông công cộng nhưng chưa quy định lộ giới, sau khi tách thửa thì diện tích thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời bảo đảm yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu theo quy định như đối với thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20m.

Diện tích đất tối thiểu đối với thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20m và thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20m không tính phần diện tích đất thuộc quy hoạch đường giao thông.

Về tách thửa đối với đất ở nông thôn (các xã)

Sở TN&MT dự kiến như sau: đối với thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời bảo đảm yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu như sau: diện tích của thửa đất tối thiểu là 60m2. Chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 4m. Chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 4m.

Đối với thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời bảo đảm yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu như sau: diện tích của thửa đất tối thiểu là 50m2. Chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 4m. Chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 4m.

Đối với thửa đất tiếp giáp đường giao thông công cộng nhưng chưa quy định lộ giới, sau khi tách thửa đất thì diện tích thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời bảo đảm yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu theo quy định như đối với thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20m.

Diện tích đất tối thiểu đối với thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20m và thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20m không tính phần diện tích đất thuộc quy hoạch đường giao thông.

Tách thửa đối với đất khác

 Về tách thửa đối với đất nông nghiệp, dự kiến, thửa đất nông nghiệp mới được hình thành do tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có diện tích tối thiểu như sau: tại các phường, diện tích đất tối thiểu là 300m2. Tại các thị trấn, diện tích đất tối thiểu là 500m2. Tại các xã, diện tích đất tối thiểu là 1.000m2 (một ngàn mét vuông).

Về tách thửa đối với đất không phải là đất ở để chuyển mục đích sang đất ở, căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng được phê duyệt là đất ở để chuyển mục đích từ đất không phải là đất ở sang đất ở, diện tích tối thiểu của thửa đất mới được hình thành do tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa thực hiện theo quy định như việc tách thửa đối với đất ở đô thị và đất ở nông thôn.

Về tách thửa đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở): tại các phường, thị trấn, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải bảo đảm yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu bằng tách thửa đối với đất ở đô thị. Tại các xã, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải bảo đảm yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu bằng tách thửa đối với đất ở nông thôn.

Sở TN&MT cho biết thêm, trường hợp tách thửa đất ở, đất nông nghiệp phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng là đất ở không tiếp giáp với đường giao thông công cộng mà tiếp giáp với đường bờ kênh do Nhà nước quản lý, thì thửa đất sau khi tách và thửa đất còn lại phải bảo đảm tiếp giáp đường bờ kênh, đồng thời phải bảo đảm yêu cầu về diện tích đất và kích thước tối thiểu như quy định tách thửa đối với đất ở đô thị và đất ở nông thôn.

Sở TN&MT cũng tham mưu UBND tỉnh giao UBND cấp huyện xem xét, giải quyết một số trường hợp như: tách thửa đất ở hoặc đất nông nghiệp để thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tách thửa đất để thực hiện việc cha, mẹ tặng cho quyền sử dụng đất cho con (con ruột hoặc con nuôi được pháp luật thừa nhận) nhưng không bảo đảm yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu như đã nêu ở trên.

Nếu nội dung tham mưu của Sở TN&MT được cấp có thẩm quyền thông qua (được ban hành bằng quyết định của UBND tỉnh) và có hiệu lực thi hành, quyết định mới sẽ thay thế Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26.4.2019 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đồng thời bãi bỏ Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 22.1.2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ngưng hiệu lực một số điều của Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26.4.2019 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Đình Chung