Sở GTVT Tây Ninh thông báo tiếp tục tạm dừng tổ chức đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe

Cập nhật ngày: 15/04/2020 - 20:13

BTNO - Sở GTVT Tây Ninh vừa có thông báo yêu cầu Hiệp hội vận tải ô tô Tây Ninh và các đơn vị có liên quan thực hiện theo các nội dung thông báo của Sở GTVT kể từ 00 giờ 00 phút ngày 16/4/2020 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị mới và thông báo tiếp theo của Sở GTVT Tây Ninh, cụ thể như sau:

Tiếp tục thực hiện theo nội dung thông báo số 12/TB-SGTVT ngày 25/3/2020 và Thông báo số 14/TB- SGTVT ngày 28/3/2020 của Sở GTVT Tây Ninh về việc tạm dừng tổ chức đào tạo lái xe và sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Tiếp tục dừng các hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Thông báo số 17/TB-SGTVT ngày 31/3/2020 của Sở GTVT Tây Ninh. Và Thông báo số 18/TB-SGTVT ngày 31/3/2020 của Sở GTVT Tây Ninh về việc dừng hoạt động vận tải khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Đồng thời thực hiện có hiệu quả Công văn số 355/SGTVT ngày 31/3/2020 của Sở GTVT Tây Ninh về việc thực hiện các giải pháp đối với hoạt động vận chuyển công nhân trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19. 

Lãnh đạo Sở giao Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, không chấp hành nội dung thông báo này. Đồng thời, đề nghị UNBD các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị trên địa bàn; Sở GTVT các tỉnh, thành phố phối hợp triển khai cho các đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

H.T