Sở Nội vụ: Đề xuất chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2013 là 19.482 người

Cập nhật ngày: 17/06/2012 - 05:47

(BTNO) – Sở Nội vụ đang đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh quyết định tổng số biên chế sự nghiệp năm 2013 là 19.482 người.

Sở Nội vụ cho biết, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, năm 2012, UBND tỉnh giao biên chế viên chức sự nghiệp cho các cơ quan, đơn vị năm 2012 bằng với tổng số biên chế viên chức sự nghiệp năm 2011. Tổng số biên chế năm 2012 là 19.289 biên chế, trong đó đã giao cho các cơ quan, đơn vị 19.169 biên chế gồm: 14.649 biên chế sự nghiệp GD-ĐT; 3.250 biên chế sự nghiệp Y tế; 444 biên chế sự nghiệp Văn hoá và 826 biên chế sự nghiệp khác. Còn lại là 120 biên chế dự phòng.

Theo đề nghị này, số biên chế sự nghiệp Y tế năm 2013 là 3.321 người

Sở Nội vụ cho biết thêm, việc xây dựng kế hoạch biên chế viên chức sự nghiệp được thực hiện theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8.5.2012 của Chính phủ quy định về vị trí, việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25.6.2012.

Trong khi chờ Bộ Nội vụ có hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41, Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tạm thời giao biên chế viên chức sự nghiệp năm 2013 theo chỉ tiêu năm 2012. Đồng thời để chủ động, kịp thời trong công tác điều hành, quản lý đội ngũ viên chức, xác định vị trí việc làm theo nhu cầu sử dụng của địa phương, đề nghị giao chỉ tiêu biên chế viên chức dự phòng bằng 1% trên tổng biên chế viên chức sự nghiệp năm 2012.

Cụ thể, đề nghị HĐND tỉnh quyết định tổng số biên chế viên chức sự nghiệp năm 2013 là 19.482 biên chế, trong đó có 193 biên chế dự phòng. Số biên chế viên chức dự phòng năm 2013 chỉ được bố trí, sử dụng sau khi được Bộ Nội vụ thẩm định, đồng ý phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm của từng đơn vị.

P.L