Sở TN-MT:Đề nghị phân cấp nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

Cập nhật ngày: 23/10/2011 - 12:08

Đưa rác về Bãi rác Tây Ninh (ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu)

(BTNO) - Mới đây, Sở Tài nguyên – Môi trường đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh thông qua việc phân cấp nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường cho ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, thị xã.

Theo đó, ngân sách cấp tỉnh bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ bảo vệ môi trường do Sở TN-MT, các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị khác của tỉnh thực hiện, bao gồm việc đảm bảo hoạt động của hệ thống quan trắc và phân tích chất lượng môi trường theo hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt; xây dựng, thực hiện các chương trình quan trắc hiện trạng môi trường, các tác động đối với môi trường trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ các nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm các nội dung: xây dựng dự án, điều tra khảo sát, đánh giá tình hình ô nhiễm, thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường, mua bản quyền công nghệ xử lý chất thải (nếu có), kiểm tra, nghiệm thu dự án (mức hỗ trợ tuỳ theo tính chất quy mô từng dự án được thể hiện trong dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Cụ thể: Dự án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích do tỉnh quản lý (đối với dự án có tính chất chi sự nghiệp bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường); các cơ sở thuộc kế hoạch phải xử lý ô nhiễm môi trường hằng năm của UBND tỉnh; các khu vực tồn lưu chất độc hoá học trên địa bàn tỉnh do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam; Hỗ trợ mua sắm phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải và các hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, giảm thiểu, tái chế, chôn lấp chất thải hợp vệ sinh quy mô liên huyện; các mô hình thí điểm về bảo vệ môi trường của tỉnh; Dự án xử lý chất thải cho bệnh viện, cơ sở y tế, trường học, các cơ sở giam giữ của Nhà nước do tỉnh quản lý không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp; Các dự án, đề án về bảo vệ môi trường bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường theo quyết định của UBND tỉnh; Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá tác động môi trường, tổng hợp, dự báo diễn biến môi trường liên huyện, toàn tỉnh; Điều tra, thống kê, đánh giá chất thải, tình hình ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường liên huyện, toàn tỉnh; Điều tra, nghiên cứu thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ về bảo vệ môi trường; xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật; quy trình kỹ thuật về bảo vệ môi trường; Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn liên huyện, liên tỉnh, bao gồm hỗ trợ trang thiết bị và hoạt động về ứng cứu các sự cố môi trường; hỗ trợ xử lý môi trường sau sự cố môi trường theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Quản lý bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật, bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên di truyền trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Ngăn chặn sự xâm nhập của sinh vật ngoại lai, sinh vật biến đổi gen gây ảnh hưởng xấu đến môi trường trên địa bàn tỉnh; Điều tra, khảo sát, đánh giá, lập quy hoạch, kế hoạch về bảo tồn đa dạng sinh học và các giống loài động vật, thực vật, vi sinh vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng trong danh mục cần bảo vệ theo thẩm quyền của UBND tỉnh; Quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên, các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, nhân giống một số loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng do tỉnh quản lý.

Xây dựng và duy trì hoạt động hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường (bao gồm thu thập, xử lý và trao đổi thông tin), hệ thống thông tin cảnh báo môi trường cộng đồng trên địa bàn tỉnh;

Xây dựng báo cáo môi trường định kỳ và đột xuất; điều tra, khảo sát, dự báo diễn biến môi trường; điều tra, thống kê, đánh giá chất thải, tình hình ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh;

Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình kỹ thuật về bảo vệ môi trường ở địa phương; xây dựng chương trình, kế hoạch về bảo vệ môi trường…

HY UYÊN