BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sở Xây dựng: Tập trung hướng dẫn 25 xã điểm triển khai lập quy hoạch xã nông thôn mới

Cập nhật ngày: 02/09/2011 - 11:02

Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Tây Ninh cho biết, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng NTM, BCĐ tỉnh đã xây dựng quy chế hoạt động và phân công các thành viên BCĐ phụ trách các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành. UBND tỉnh đã giao kinh phí Chương trình MTQG về xây dựng NTM năm 2011 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và các huyện, thị triển khai thực hiện. BCĐ tỉnh đã tổ chức một lớp tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh và cấp huyện, với 92 người tham dự; mở 4 lớp tập huấn cho cán bộ cấp xã, với 178 người dự. Hiện nay, Sở Xây dựng đang tập trung hướng dẫn 25 xã điểm của tỉnh triển khai lập quy hoạch xã NTM, dự kiến đến cuối quý III năm 2011 hoàn thành, và đến cuối năm 2011 hoàn thành 57 xã còn lại.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, tỉnh cũng đang gặp những khó khăn, vướng mắc. Đây là một chương trình lớn có nhiều sở, ngành tham gia, thời gian thực hiện lâu dài, nên trong giai đoạn đầu vẫn có sở, ngành còn lúng túng, công tác phối hợp chưa chặt chẽ. Một số đơn vị tư vấn đưa ra giá quy hoạch cao hơn so với kinh phí được cấp, nên còn nhiều xã chưa ký được hợp đồng lập quy hoạch xã NTM. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM cấp xã còn hạn chế. Việc triển khai chương trình ở cấp xã còn khó khăn, nhất là công tác quy hoạch xã NTM chưa có văn bản thống nhất giữa các bộ, ngành Trung ương. Các xã chưa bố trí được cán bộ chuyên trách làm công tác xây dựng NTM, nên việc triển khai thực hiện chương trình còn rất chậm.

Trong 4 tháng còn lại của năm 2011, UBND tỉnh, BCĐ tỉnh tập trung chỉ đạo: Sở NN&PTNT tiếp tục chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xây dựng Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020; đẩy mạnh việc phối hợp tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng NTM; kiện toàn và bổ sung Thường trực BCĐ xây dựng NTM tỉnh; thành lập Văn phòng điều phối Chương trình MTQG về xây dựng NTM tỉnh Tây Ninh. Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn cho các huyện, xã xây dựng Quy hoạch xã NTM. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch kinh phí Chương trình MTQG về xây dựng NTM năm 2012… Các huyện, thị xã cũng phải kiện toàn BCĐ xây dựng NTM thành lập Ban Quản lý các xã và Ban phát triển các ấp. Tập trung chỉ đạo các xã điểm hoàn thành công tác lập quy hoạch trong quý III năm 2011. Các xã còn lại hoàn thành trong năm 2011. Đồng thời xây dựng đề án thực hiện NTM cấp xã; tổ chức phát động thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM.

D.H