Soạn giả Hoàng Chín: Bén duyên với sân khấu cải lương

Soạn giả Hoàng Chín: Bén duyên với sân khấu cải lương
Soạn giả Hoàng Chín: Bén duyên với sân khấu cải lương
Soạn giả Hoàng Chín: Bén duyên với sân khấu cải lương
Soạn giả Hoàng Chín: Bén duyên với sân khấu cải lương
Soạn giả Hoàng Chín: Bén duyên với sân khấu cải lương
Soạn giả Hoàng Chín: Bén duyên với sân khấu cải lương

Bài, ảnh: Đại Dương

Thiết kế: Ngọc Trâm