BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 26 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Sự thống nhất chặt chẽ giữa mục tiêu, lý tưởng của Đảng với mục tiêu, lý tưởng của Quân đội ta

Cập nhật ngày: 21/12/2015 - 05:30

Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam là vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Đó cũng chính là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Thực tế đã khẳng định, Đảng ta luôn trung thành, nhất quán với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của mình và mang mục tiêu, lý tưởng đó giáo dục, xây dựng mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cho Quân đội ta; từ đó tạo nên sự thống nhất chặt chẽ không thể tách rời giữa mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam với mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của QĐND Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo QĐND Việt Nam không nhằm mục đích nào khác là để quân đội có bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, cùng với toàn Đảng, toàn dân thực hiện mục tiêu, lý tưởng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Sự trung thành vô hạn của quân đội ta đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân được thể hiện rất rõ nét ở lòng trung thành, luôn sẵn sàng, tự nguyện chiến đấu, hy sinh cho mục tiêu, lý tưởng cao cả đó.


Ảnh minh họa

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta luôn nhận thức sâu sắc rằng, chiến đấu cho mục tiêu, lý tưởng của quân đội cũng chính là chiến đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng vì độc lập, tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân đã thể hiện khát vọng của toàn dân và khát vọng của mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội. Sâu xa hơn, đó còn là sự thể hiện sự trung thành của Đảng với con đường cách mạng vô sản-con đường duy nhất đúng của cách mạng Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra.

Thực tiễn hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta đã chứng tỏ, sự lãnh đạo, giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Quân đội ta, mà trước hết ở việc quán triệt, xây dựng mục tiêu lý tưởng chiến đấu cho quân đội đã góp phần tạo lập nên bản lĩnh vững vàng, kiên định và động lực to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn quân nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, đoàn kết một lòng, “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Phẩm chất cao đẹp nhất của Quân đội ta là trung với Đảng, hiếu với dân đã trở thành nét truyền thống vẻ vang, cũng được hình thành, phát triển bền vững từ sự giác ngộ sâu sắc và trung thành với mục tiêu lý tưởng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng và ngày càng hoàn thiện đường lối đổi mới trên nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trung thành với mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng được biểu hiện rất phong phú đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội, nhưng trước hết là tin tưởng và quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới của Đảng, ra sức cống hiến, đấu tranh bảo vệ Đảng, tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đó cũng chính là nhằm thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông có những diễn biến phức tạp, khó lường, cùng sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân ta, càng đòi hỏi cao ở quân đội lòng trung thành, kiên định với mục tiêu lý tưởng chiến đấu, tự giác và tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.

Hơn lúc nào hết, cán bộ đảng viên, chiến sĩ quân đội phải nâng cao nhận thức và nỗ lực cao nhất để thực hiện mục tiêu, lý tưởng của mình; coi đó là biểu hiện tập trung của lòng trung thành với Đảng, của đức hiếu với dân; kiên quyết đấu tranh phòng, chống có hiệu quả những biểu hiện phai nhạt, xa rời mục tiêu lý tưởng chiến đấu, mơ hồ về chính trị.

Nhân tố chủ yếu quyết định tăng cường sự thống nhất giữa mục tiêu, lý tưởng của Đảng với mục tiêu, lý tưởng của Quân đội ta, bảo đảm cho quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Cùng với đó phải ra sức củng cố tăng cường trận địa tư tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải đặc biệt coi trọng giáo dục mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ thấy rõ sự thống nhất nội tại vốn có giữa mục tiêu, lý tưởng của Đảng với mục tiêu, lý tưởng của quân đội; luôn có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, giữa lòng trung thành của quân đội với Đảng và lòng trung thành của quân đội với nhân dân.

Đội ngũ đảng viên, cán bộ của Đảng trong quân đội là lực lượng có vai trò quyết định trong việc củng cố, tăng cường sự thống nhất giữa mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng và của Quân đội, cần phải tỏ rõ sự trung thành, kiên định mục tiêu lý tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân bằng những hành động thực tế với chất lượng, hiệu quả cao trong công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công tác giáo dục mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cho hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng cũng phải được chú trọng thường xuyên, với phương pháp, hình thức giáo dục phù hợp, thiết thực, cụ thể.

Ở Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và lòng trung thành của quân đội đối với Đảng là hai mặt không tách rời, dựa trên nền tảng của chủ nghĩa Mác–Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự thống nhất về mục tiêu, lý tưởng của Đảng với mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội.

Trước tình hình và yêu cầu nhiệm vụ mới hiện nay, đòi hỏi phải vận dụng nhuần nhuyễn phương pháp biện chứng, khoa học, cách mạng, trong đó có phương pháp “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” là việc làm hết sức cần thiết để nhận thức và giải quyết tốt các vấn đề đang đặt ra.

Một trong những cái “bất biến” mà quân đội phải nắm vững là mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng, để quân đội tự giác lấy đó làm mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của mình. Mọi nhận thức, suy nghĩ và hành động thực tiễn của cán bộ, chiến sĩ đều nhằm thực hiện mục tiêu, lý tưởng cao cả, mang tính nhân văn sâu sắc mà Đảng đã xây dựng cho quân đội.

Đó là biểu hiện của lòng trung thành với Đảng và cũng là biểu hiện chấp hành sự lãnh đạo duy nhất của Đảng đối với Quân đội ta. Hơn lúc nào hết, toàn quân cần nâng cao cảnh giác cách mạng, tăng cường đấu tranh bảo vệ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thực hiện “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch, phản động.

Nguồn QĐND