BỘ NỘI VỤ ĐỀ NGHỊ TẠM DỪNG VIỆC SẮP XẾP CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CẤP TỈNH