ERROR:index newtayninh: syntax error, unexpected '-' near '-công-thương@tag bộ-tài-chính---công-thương'