Tìm kiếm: Giữ chức vụ phó trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ