HỌC VIÊN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 18.4.