Tìm kiếm: Kiểm tra hoạt động của các đại lý kinh doanh dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng khá khó khăn