PHÓ ỦY VIÊN TRƯỞNG NHÂN ĐẠI TRUNG QUỐC THẨM DƯỢC DƯỢC