TỔNG BÍ THƯ CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNGVIỆT NAM ĐẮC CỬ ỦY VIÊN KHÔNG THƯỜNG TRỰC HĐBA LHQ