Tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới 

Cập nhật ngày: 30/09/2017 - 15:13

BTN - Thực hiện Quyết định 705/QÐ-TTg ngày 25.5.2017 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình (Dương Minh Châu) tham gia cuộc thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ năm 2017. Chương trình do Huyện đoàn phối hợp cùng Hội LHTN và Ban ATGT huyện tổ chức.

Mục đích, của kế hoạch này nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, chấp hành, tự giác học tập và tìm hiểu pháp luật trong người dân. Ðồng thời xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong toàn xã hội, góp phần đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu bảo đảm toàn bộ các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương trong tỉnh đều tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ban hành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật.

Phấn đấu từ 90% trở lên các chương trình đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc cho cán bộ, công chức, viên chức có nội dung phổ biến, cập nhật thông tin về chính sách pháp luật mới ban hành được tổ chức định kỳ hằng năm theo quy định của pháp luật.

Có từ 80% trở lên các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân, giảng viên dạy môn pháp luật được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu nhiệm vụ.

Và mục tiêu phấn đấu 100% các trường đều triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khoá và hoạt động ngoại khoá, có giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng khuyến khích, huy động các tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý thực hiện tư vấn, hướng dẫn cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật miễn phí cho người dân; khuyến khích các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí xây dựng, duy trì các chương trình, chuyên trang, chuyên mục về pháp luật, phấn đấu hầu hết các cơ quan, tổ chức, đơn vị đều lồng ghép, kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động chuyên môn, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án…

Phải bảo đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức; đồng thời bảo đảm tính khả thi, kế thừa, phát triển, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội để tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội trong việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Ðể thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu theo kế hoạch này, UBND tỉnh xác định nâng cao vai trò nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, các Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp và nhiệm vụ chính trị được giao.

Ðồng thời tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành qua đó chú trọng hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác này, trong đó tập trung xây dựng nhân rộng các mô hình điểm, có hiệu quả, tổng kết việc thực hiện cũng như đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Ðức An

Từ khóa
LHTNBan ATGT