Tăng cường phòng chống bệnh sốt xuất huyết 

Cập nhật ngày: 23/08/2019 - 15:09

BTNO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh vừa ban hành văn bản chỉ đạo về phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Công văn số 6969/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ, địa phương, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết; tổ chức các chiến dịch diệt lăng quăng (bọ gậy), loại bỏ các vật dụng phế thải có chứa nước đọng; gắn việc phòng chống sốt xuất huyết, phòng chống dịch bệnh với các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hoá và các phong trào khác tại địa phương.

Thường xuyên tố chức kiểm tra, giám sát thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống sốt xuất huyết tại các địa phương, đơn vị. Kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và phê bình các tổ chức, cá nhân không thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết tại địa phương, đơn vị. 

Ban cán sự đảng cùng lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòngchống dịch bệnh sốt xuất huyết. Chỉ đạo ngành Y tế phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan kịp thời cung cấp thông tin, các nội dung tuyên truyền về phòng chống bệnh sốt xuất huyết, phòng chống dịch bệnh; triển khai quyết liệt các hoạt động chuyên môn trong phun thuốc diệt trừ muỗi trên diện rộng, chỉ đạo các cơ sở điều trị thực hiện tốt việc thu dung, phân tuyến điều trị, tăng cường năng lực trong chẩn đoán, điều trị, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt việc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Thường xuyên giám sát thực hiện việc phòng chống dịch bệnh, phòng chống sốt xuất huyết tại các địa phương, đơn vị

Các cơ quan báo, đài xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng chống bệnh sốt xuất huyết để người dân thực hiện.

Hữu Thiện