Tăng cường truyền thông về giáo dục nghề nghiệp 

Cập nhật ngày: 09/01/2019 - 13:27

BTN - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2019-2020. Mục tiêu chung của kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức người dân, xã hội, doanh nghiệp và cải thiện hình ảnh về giáo dục nghề nghiệp.

Học sinh trường nghề đang thực hành trên máy.

Ðồng thời, tạo sự chuyển biến trong công tác phân luồng học sinh trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) vào giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ công tác tuyển sinh, hướng nghiệp, lập nghiệp, khởi nghiệp. Qua đó, thu hút sự quan tâm của người dân, xã hội, doanh nghiệp, góp phần mở rộng quy mô, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp.

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là tất cả chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Tây Ninh, Ðài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh...). Các cơ quan thông tin đại chúng tập trung thông tin, viết bài biểu dương những điển hình, tấm gương của người dạy, người học, mô hình đào tạo nghề thành công từ giáo dục nghề nghiệp. Từ đó, thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; gắn kết doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động đào tạo (đào tạo mới, đào tạo lại). Khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng và sử dụng lao động đã qua đào tạo nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát  triển kinh tế - xã hội.

Thông tin về giáo dục nghề nghiệp tổ chức rộng rãi, bằng nhiều hình thức, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đường lối, quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiệu quả và tiết kiệm; bám sát nội dung, yêu cầu của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ðối tượng tuyên truyền là học sinh THCS, THPT và gia đình, lao động nông thôn, lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an...

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được yêu cầu xây dựng kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, các ngành nghề đào tạo, hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyển sinh, đào tạo, gắn kết với doanh nghiệp, đánh giá quá trình học, tốt nghiệp, công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động tham gia các hoạt động tư vấn tuyển sinh, ngày hội tuyển sinh... về giáo dục nghề nghiệp do các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức trên địa bàn.

Ð.V.T