BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng lương cho cán bộ, công chức từ hôm nay (6/4)

Cập nhật ngày: 06/04/2015 - 12:57

Từ hôm nay (6/4), theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ, các đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống được nhận thêm 8% mức lương hiện tại.


Các đối tượng này bao gồm: Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ quan của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp huyện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 4 Luật Cán bộ, Công chức năm 2008. Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại khoản 2, điều 4 Luật Cán bộ, Công chức năm 2008; viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Luật Viên chức năm 2010.

Cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại khoản 3, điều 4 Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Ngoài ra, các đối tượng khác có hệ số lương từ 2,34 trở xuống được tăng lương gồm: Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương theo bảng lương do nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các hội, tổ chức phi chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam.

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (HĐLĐ) trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17-11-2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Người làm việc theo chế độ HĐLĐ trong số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù. Giáo viên mầm non làm việc theo chế độ HĐLĐ được quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26-10-2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015...

Mức tiền tăng thêm hằng tháng bằng hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh nhân với mức lương cơ sở 1,15 triệu đồng/tháng, sau đó nhân với 8%.

Nguồn  VOV