BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tạo điều kiện để mọi công dân sống, làm việc theo pháp luật

Cập nhật ngày: 10/07/2010 - 08:41
HTML clipboard

Hoạt động của ngành Tư pháp tỉnh từ đầu năm đến nay có nhiều tiến bộ. Hầu hết các lĩnh vực công tác đều có tiến độ và đạt hiệu quả. Kết quả đáng ghi nhận là công tác văn bản: toàn ngành đã giúp UBND tỉnh, huyện thẩm định 144 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); soạn thảo 386 văn bản các loại (huyện, xã); thực hiện tốt công tác văn bản phục vụ trước và sau kỳ họp HĐND các cấp đảm bảo đúng thời gian quy định. Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 167 văn bản các loại, trong đó có 20 văn bản QPPL và đã phát hiện có 10 văn bản có sai sót về hình thức; kiểm tra theo thẩm quyền 53 văn bản của cấp huyện, phát hiện có 2 văn bản sai sót về hình thức, kỹ thuật trình bày văn bản, chiếm tỷ lệ 8,77%. Các Phòng Tư pháp huyện kiểm tra theo thẩm quyền được 141 văn bản các loại, tự kiểm tra 19 văn bản QPPL.

Công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật được toàn ngành thực hiện 5.239 cuộc với 178.085 lượt người tham dự. Nội dung giáo dục, phổ biến các văn bản luật do Quốc hội ban hành đã và sắp có hiệu lực pháp luật như Luật Người cao tuổi, Luật Lý lịch tư  pháp; Luật Khám chữa bệnh; Luật Cán bộ công chức; Luật Quy hoạch đô thị… Công tác hoà giải cơ sở thực hiện hoà giải thành được 1.151 vụ, hiện còn 258 đơn đang giải quyết. Công tác pháp chế ở các sở, ngành được quan tâm thực hiện tốt. Công tác hành chính tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết xong 167 trường hợp đăng ký kết hôn; thực hiện ghi chú 16 trường hợp và nhiều trường hợp hộ tịch khác; cấp lý lịch tư pháp cho 899 trường hợp. Cấp huyện, xã trong toàn tỉnh thực hiện chứng thực được 190.119 trường hợp; cấp tỉnh công chứng được 15.216 trường hợp, tăng 8.583 trường hợp so với năm 2009.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát hoạt động công chứng

Hoạt động trợ giúp pháp lý thực hiện được 25 đợt thu hút 1.055 người tham dự. Hoạt động của 26 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở huyện Dương Minh Châu và các huyện biên giới với 193 thành viên tiếp tục hoạt động có nhiều hiệu quả mặc dầu kinh phí dự án từ Trung ương đã cắt giảm. Hoạt động bán đấu giá tài sản đã tiếp nhận 266 hồ sơ bán đấu giá tài sản, tăng hơn cùng kỳ 50 hồ sơ, thực hiện đấu giá thành 65 hồ sơ, tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng, thu phí gần 360 triệu đồng, đạt 143%. Việc đấu giá đều đúng với quy định của pháp luật. Công tác giám định tiến hành được 1.077 vụ việc, các lĩnh vực đều có xu hướng tăng. Công tác quản lý đội ngũ luật sư hiện toàn tỉnh có 26 văn phòng hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, luôn được ngành Tư pháp quan tâm củng cố, tăng về cả số lượng và chất lượng hoạt động.

Và nhiều mặt hoạt động tư pháp khác theo chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước giao như công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác xây dựng ngành, công tác phòng, chống tham nhũng… Sở Tư pháp đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chưc thực hiện đạt kế hoạch đề ra trong chương trình công tác năm 2010 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Qua sơ kết hoạt động 6 tháng, Sở Tư pháp đã nhận ra những mặt yếu kém cần khắc phục như: chưa thành lập được chi nhánh TGPL tại huyện do không có nguồn; việc triển khai một số văn bản về công tác giám định còn chậm; hoạt động của đội ngũ luật sư và công tác giám định tư pháp chưa đáp ứng được so với yêu cầu cải cách tư pháp; việc thực hiện xã hội hoá công tác công chứng còn bất cập về điều kiện, địa điểm phục vụ và cả số lượng công chứng viên chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Đội ngũ cán bộ có kiện toàn nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ cho nhân dân; điều kiện làm việc, tin học hoá trong công tác tư pháp chưa được cải thiện, nhất là cấp xã, phường, thị trấn.

Từ việc phân tích, đánh giá những mặt đạt được, chưa được trong hoạt động toàn ngành, Sở Tư pháp rút kinh nghiệm và đề ra nhiều biện pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 với những nội dung quan trọng như: tổ chức thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11.2.2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác văn bản QPPL năm 2010. Thực hiện đúng tiến độ việc góp ý, thẩm định các văn bản QPPL và các văn bản thông thường khác của UBND dự kiến ban hành. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản QPPL; công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hành chính tư pháp, công tác cải cách hành chính và những công tác tư pháp khác trong toàn tỉnh.

THÀNH CHUNG