BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nghị định số 70/2022/NĐ-CP:

Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe 

Cập nhật ngày: 09/11/2022 - 21:52

BTNO - Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2022/NĐ-CP ngày 27.9.2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.11.2022.

Nghị định số 70/2022/NĐ-CP ngày 27.9.2022 tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe.

Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về cấp giấy chấp thuận cơ sở đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ (sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12d - đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 64/2016/NĐ-CP) như sau: Cơ sở đào tạo có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Đường bộ Việt Nam (thay vì Tổng cục Đường bộ Việt Nam).

Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận ngay hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn trực tiếp cho cơ sở đào tạo đã nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ. Đối với trường hợp nộp qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, phải có văn bản hướng dẫn cho cơ sở đào tạo đã nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ. Nghị định 70/2022/NĐ-CP bổ sung thêm quy định đối với trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 2 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở đào tạo kê khai và nộp hồ sơ, phải có văn bản hướng dẫn cho cơ sở đào tạo đã nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ.

Cục Đường bộ Việt Nam tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, cấp giấy chấp thuận hoặc cấp lại giấy chấp thuận cơ sở đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ. Trường hợp không cấp giấy chấp thuận hoặc không cấp lại giấy chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Việc trả giấy chấp thuận cơ sở đào tạo được thực hiện tại Cục Đường bộ Việt Nam hoặc qua dịch vụ bưu chính, hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.

Bên cạnh đó, Nghị định số 70/2022/NĐ-CP còn quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và sát hạch lái xe. Cụ thể, điểm a khoản 2 Điều 2 quy định: “có xe tập lái các hạng thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cơ sở đào tạo lái xe; được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái; trường hợp cơ sở đào tạo có dịch vụ sát hạch lái xe, căn cứ thời gian sử dụng xe sát hạch vào mục đích sát hạch, được phép sử dụng xe sát hạch để vừa thực hiện sát hạch lái xe, vừa đào tạo lái xe nhưng số lượng xe sát hạch dùng để tính lưu lượng đào tạo không quá 50% số xe sát hạch sử dụng để dạy lái”. Như vậy, xe tập lái không cần phải thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo lái xe mà chỉ cần thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cơ sở đào tạo lái xe. Điều này tạo điều kiện rất lớn cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe nâng cấp chất lượng xe tập lái, nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

Đồng thời, Nghị định số 70/2022/NĐ-CP cũng quy định thay cụm từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam bằng cụm từ Cục Đường bộ Việt Nam cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam quy định tại Quyết định số 1218/QĐ-BGTVT ngày 23.9.2022 của Bộ Giao thông Vận tải.

Thiên Di