BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tập huấn chương trình xây dựng nông thôn mới cho cán bộ dân vận

Cập nhật ngày: 26/06/2014 - 07:03

Đại biểu dự tập huấn

Đối tượng tham dự tập huấn là đại diện lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội của các huyện, thành phố Tây Ninh.

Đại biểu dự tập huấn được nghe triển khai các thông tin chính về kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2014; công tác dân vận trong thực hiện chương trình xây dựng NTM; vấn đề phát huy dân chủ trong xây dựng NTM.

Việc mở lớp tập huấn nhằm phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ dân vận các cấp trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng NTM.

Hoàng Thi