Xã hội   Giáo dục

NĂM HỌC 2018-2019:

Tập trung thực hiện các đề án hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non

Cập nhật ngày: 05/09/2018 - 18:08

BTN - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học này là triển khai thực hiện đúng tiến độ các Ðề án “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non tại vùng nông thôn khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2017-2020”; Ðề án “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non tại khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2017-2020”; Ðề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020”.

Theo tin từ Sở GD-ÐT, năm học 2018-2019, toàn ngành Giáo dục tiếp tục tập trung nâng cao kỷ cương nề nếp, đạo đức lối sống của cả thầy và trò; hạn chế tình trạng bạo lực học đường, học sinh không tuân thủ pháp luật; giáo viên cần được tăng cường kỷ cương công vụ, coi kỷ cương là chuẩn mực nhà giáo. Ngành Giáo dục từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, học đi đôi với hành, quan tâm tới trang bị kỹ năng- nhất là kỹ năng mềm, kỹ năng sống cho học sinh.

Năm học này, ngành Giáo dục tiếp tục quán triệt triển khai và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 10.2.2014 của Tỉnh uỷ và Quyết định số 1429/QÐ-UBND ngày 25.6.2014 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4.11.2013 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khoá XI) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Lãnh đạo Sở GD-ÐT yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”.

Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 6 của Trung ương Ðảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ở mức độ cụ thể hơn, ngành tiếp tục triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp cơ bản của toàn ngành phù hợp với điều kiện từng địa phương, từng đơn vị. Ðồng thời, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập THCS trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Theo đó, đối với giáo dục mầm non, tập trung phát triển trường, lớp ở khu công nghiệp, khu chế xuất, đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với giáo dục mầm non, không để xảy ra việc bạo hành trẻ và giải quyết tình trạng thiếu giáo viên. Ðối với giáo dục phổ thông, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1.

Mặt khác, nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi, kiểm tra đánh giá, đặc biệt là kỳ thi THPT quốc gia; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; triển khai đổi mới cơ chế quản lý trong các trường phổ thông. Về giáo dục thường xuyên, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sau sáp nhập; chấn chỉnh hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học, đào tạo từ xa hoạt động không đúng quy định. Rà soát, tiếp tục thực hiện các mục tiêu của đề án xây dựng xã hội học tập.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học này là triển khai thực hiện đúng tiến độ các Ðề án “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non tại vùng nông thôn khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2017-2020”; Ðề án “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non tại khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2017-2020”; Ðề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020”. Ngành cũng tiếp tục thực hiện chương trình “Sữa học đường” trong trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Liên quan đến chính sách, ngành Giáo dục tỉnh nhà tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội đầu tư cho giáo dục. Ðối với công tác tuyên truyền, ngành sẽ tăng cường công tác truyền thông cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên nhằm bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong toàn ngành.

Ð.V.T