Tây Ninh: Có thêm điểm du lịch tâm linh

Tây Ninh: Có thêm điểm du lịch tâm linh
Tây Ninh: Có thêm điểm du lịch tâm linh
Tây Ninh: Có thêm điểm du lịch tâm linh
Tây Ninh: Có thêm điểm du lịch tâm linh

Bài, ảnh: Đại Dương - Quốc Sơn

Thiết kế: Ngọc Trâm