Tây Ninh: Diện tích rừng được bảo vệ và phát triển khá tốt

Cập nhật ngày: 20/12/2009 - 05:16

Theo số liệu của Sở NN & PTNT, diện tích trồng rừng tập trung ước đạt 1.009 ha, vượt 12,1% so với kế hoạch, tăng 5,25 lần so với năm 2008. Gieo ươm cây giống phục vụ trồng cây phân tán trong năm 2009 được hơn 420.000 cây, đạt 100% kế hoạch. Độ che phủ tự nhiên toàn tỉnh đến cuối năm ước đạt 39,7%.

Một cánh rừng tự nhiên được bảo vệ và phát triển tốt.

Diện tích khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên 10.380 ha, đạt 98,4% so với kế hoạch, bằng 98,4% so với năm 2008. Diện tích bảo vệ rừng 42.758 ha, đạt 100% so với kế hoạch, bằng 100,4% so với năm 2008. Diện tích chăm sóc rừng trồng là 349 ha, đạt 96,7% kế hoạch và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2008.

Nhìn chung diện tích rừng  của tỉnh Tây Ninh trong năm 2009 được bảo vệ và phát triển khá tốt. Toàn bộ diện tích rừng tự nhiên hiện có của tỉnh đều được giao cho tổ chức, nhóm hộ nhận khoán bảo vệ. Đa số diện tích khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên đã được quản lý bảo vệ khá tốt, nhiều diện tích có triển vọng phát triển thành rừng.

D.H