Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

Tây Ninh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với quy hoạch

Tây Ninh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với quy hoạch
Tây Ninh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với quy hoạch
Tây Ninh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với quy hoạch
Tây Ninh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với quy hoạch
Tây Ninh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với quy hoạch
Tây Ninh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với quy hoạch
Tây Ninh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với quy hoạch
Tây Ninh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với quy hoạch
Tây Ninh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với quy hoạch

Bài, ảnh: Phương Thuý

Thiết kế: Ngọc Trâm