Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh:

Thẩm tra các nội dung trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh 

Cập nhật ngày: 30/11/2022 - 05:53

BTN - Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, chiều 28.11, Ban Văn hoá - Xã hội (VH-XH) của HĐND tỉnh họp thẩm tra một số nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội.

Quang cảnh phiên họp chiều 28.11 của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh.

Đối với dự thảo nghị quyết “chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế Tây Ninh”, Ban VH-XH đánh giá, xét về tổng thể, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đủ mạnh, tình trạng vừa thừa, vừa thiếu vẫn còn xảy ra ở một số ngành, lĩnh vực như y tế, giáo dục, khoa học công nghệ,…

Tuy nhiên, Ban VH-XH có một số ý kiến về nội dung dự thảo nghị quyết. Cụ thể, tại khoản 3, Điều 2 (đối tượng áp dụng): đề nghị UBND tỉnh quy định đối tượng chuyên gia là nhóm đối tượng riêng, không đưa vào nhóm học sinh, sinh viên, vì chuyên gia là những người đã làm việc, nghiên cứu lâu năm, có kinh nghiệm chuyên sâu.    

Ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tán thành nội dung chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực ngành Y tế, Giáo dục, “mức hỗ trợ như trong tờ trình là cao, cao hơn một số địa phương khác nhưng chính sách nào cũng chỉ nên có tính giai đoạn”- ông Phong nói.

Nội dung tiếp theo, Ban VH-XH xem xét dự thảo “Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2030, giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025”.

Ban VH-XH cơ bản thống nhất với các nội dung UBND tỉnh đề xuất, đồng thời có một số ý kiến: đề nghị UBND tỉnh bổ sung báo cáo làm rõ thêm phương pháp tính toán, xác định vốn phân bổ theo tiêu chí của từng dự án, tiểu dự án theo như quy định tại Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg.

Góp ý cho dự thảo nghị quyết, bà Kim Thị Hạnh- thành viên Ban VX-XH đề nghị xem xét cân nhắc thêm về kinh phí đối với việc xây dựng lò hoả táng dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết, kinh phí xây dựng lò hoả táng đã được tính toán kỹ, tại huyện Châu Thành, mỗi lò hoả táng xây dựng hết 2,5 tỷ đồng.

Đối với dự án hỗ trợ phát triển giáo dục, ngoài học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh, thành viên dự họp đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ cho những học sinh người dân tộc thiểu số đang học tại trường khác.

Các thành viên dự họp thống nhất đối với nội dung dự thảo nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Sau khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến các nội dung của nghị quyết đến các đối tượng được áp dụng. Căn cứ nội dung, mức chi được quy định trong nghị quyết lập dự toán hằng năm và cân đối phân bổ nguồn kịp thời, bảo đảm việc sử dụng nguồn kinh phí, thực hiện quyết toán đúng theo quy định.

Đối với dự thảo nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, Ban VH-XH đề nghị UBND tỉnh xem xét đưa thêm nội dung “bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” vào nhóm dịch vụ khác, vì nội dung này cũng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý của ngành Giáo dục.

Để bảo đảm tính khả thi của nghị quyết khi được ban hành, Ban VH-XH đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số nội dung: khả năng cân đối ngân sách Nhà nước khi hỗ trợ các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Tài chính, các ngành liên quan lựa chọn đơn vị sự nghiệp công cung ứng dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách Nhà nước đúng theo quy định hiện hành; hướng dẫn các đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ công để lập phương án giá dịch vụ sự nghiệp công trình các cơ quan có thẩm định theo quy định; thường xuyên rà soát danh mục sự nghiệp công về số lượng phát sinh để kịp thời trình HĐND tỉnh bổ sung đúng theo quy định pháp luật.

Về dự thảo Nghị quyết quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều, hộ nghèo tỉnh, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025, Ban VH-XH đề nghị UBND tỉnh bổ sung bảng kết quả rà soát, xác định thu nhập của hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh, làm cơ sở để HĐND tỉnh quy định chuẩn nghèo tỉnh cho giai đoạn 2022-2025.

Đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai rà soát cụ thể số nhân khẩu thuộc đối tượng được hưởng chính sách, để khi nghị quyết HĐND tỉnh ban hành sẽ được áp dụng ngay cho các đối tượng.

Để bảo đảm tính liên tục của chính sách, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi tiến độ thực hiện nghị quyết và kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết tiếp tục cho giai đoạn tiếp theo khi nghị quyết này hết hiệu lực, tránh trường hợp các hộ được hỗ trợ không được hưởng chính sách trong một thời gian dài.

Việt Đông