Tháng 6.2011: Tây Ninh hiến được 845 ĐVM

Cập nhật ngày: 16/07/2011 - 10:59

(BTNO)- Trong tháng 6.2011, toàn tỉnh đã vận động được 870 người hiến 845 đơn vị máu (ĐVM) loại 350ml và 25 ĐVM loại 250ml, nâng tổng số máu đã hiến lên 4.843 ĐVM, đạt 73,05% kế hoạch năm 2011.

Hiến máu nhân đạo tại Thị xã

Có 4 đơn vị tham gia hiến máu, gồm: huyện Tân Châu vận động được 296 người hiến 281 ĐVM loại 350ml và 15 ĐVM loại 250ml, luỹ kế 605 ĐVM, đạt 98,06% kế hoạch năm; Thị xã Tây Ninh vận động được 138 người hiến 137 ĐVM loại 350ml và 1 ĐVM loại 250ml, nâng số máu đã hiến lên 519 ĐVM, đạt 82,38% kế hoạch năm; LĐLĐ tỉnh vận động được 239 người hiến 230 ĐVM loại 350ml và 9 ĐVM loại 250ml, nâng tổng số máu đã hiến lên 284 ĐVM, đạt 70,86% kế hoạch; huyện Tân Biên vận động được 154 người hiến 154 ĐVM loại 350ml, nâng tổng số máu đã hiến lên 323 ĐVM, đạt 54,47% kế hoạch. 

Võ Cường