BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành lập, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở địa phương

Cập nhật ngày: 13/11/2009 - 06:02

Website của Uỷ ban Quốc gia VSTBCPN Việt Nam

Theo quyết định kiện toàn Ban VSTBCPN cấp tỉnh của Thủ tướng Chính phủ, Ban có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch UBND cấp tỉnh về phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề liên ngành liên quan đến STBCPN, về công tác cán bộ nữ trong phạm vi địa phương; đồng thời, giúp Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến STBCPN.

Thành viên Ban VSTBCPN cấp tỉnh gồm Trưởng Ban là Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh, 4 Phó Trưởng ban và các Uỷ viên là đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành trong tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ban VSTBCPN cấp tỉnh.

Nhằm tăng cường hoạt động VSTBCPN, Thủ tướng giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, quy định nhiệm vụ, cơ cấu và danh sách các thành viên của Ban VSTBCPN cấp huyện.

Cơ quan thường trực của Ban VSTBCPN cấp huyện là Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo Báo cáo sơ kết thực hiện kế hoạch hành động VSTBCPN Việt Nam giai đoạn 2006-2010, công tác VSTBCPN được triển khai khá thuận lợi trong bối cảnh hành lang pháp lý về bình đẳng giới ngày càng được hoàn thiện với sự ra đời của Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các chương trình phối hợp liên ngành nhằm bảo đảm quyền của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới...

Bên cạnh đó, bộ máy Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới cũng được kiện toàn theo hướng tăng cường vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về phía Bộ, ngành, địa phương, hệ thống tổ chức Ban VSTBCPN được kiện toàn, củng cố ở hầu khắp, tới cả cấp huyện, xã, đơn vị trực thuộc. Nhiều tỉnh, thành phố đã thành lập được Ban VSTBPN ở 100% quận, huyện, xã, phường... Những nỗ lực này đã góp phần tác động đến nhận thức của đội ngũ cán bộ cơ sở về bình đẳng giới và nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong nhân dân.

(Theo chinhphu.vn)