BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh: Triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Căn cước công dân

Cập nhật ngày: 28/01/2016 - 03:53

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên Sở Tư pháp Tây Ninh triển khai những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, được Quốc hội thông qua ngày 19.6.2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2016.

Bà Đào Thị Ánh Tuyết – Phó Trưởng phòng Phổ biến Giáo dục Pháp luật, Sở Tư pháp Tây Ninh triển khai nội dung của 2 Luật đến các đại biểu.

Theo đó, Luật gồm 8 chương, 143 điều, quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính.

Bên cạnh việc cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương kế thừa những nội dung hợp lý và sửa đổi bổ sung các bất cập, vướng mắc trong thực tế 12 năm thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.

Điển hình, một số điểm mới trong Luật như: nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính theo hướng chủ yếu tập trung ở cấp tỉnh, giảm dần ở cấp huyện đến cấp xã; quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức giữa chính quyền địa phương ở đô thị, nông thôn, hải đảo và đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt...

Qua đó làm cơ sở pháp lý để chính quyền địa phương các cấp áp dụng vào hoạt động thực tiễn có hiệu lực, hiệu quả, hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở thông suốt, góp phần phát huy vai trò của nhân dân trong việc xây dựng và giám sát hoạt động của chính quyền địa phương.

Hội nghị cũng triển khai Luật Căn cước công dân, đã được Quốc hội thông qua từ ngày 20.11.2014. Luật có 6 chương, 39 điều, quy định về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quản lý sử dụng thẻ Căn cước công dân; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2016.

Chứng minh nhân dân đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân.

Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật; các loại biểu mẫu có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31.12.2019.

Tây Ninh là 1 trong 16 địa phương trên cả nước thực hiện cấp Căn cước công dân từ ngày 1.1.2016.

Huy Hoàng


Liên kết hữu ích