Thanh tra giao thông tỉnh xử lý chuyên đề về xe quá tải, quá khổ

Thanh tra giao thông tỉnh xử lý chuyên đề về xe quá tải, quá khổ
Thanh tra giao thông tỉnh xử lý chuyên đề về xe quá tải, quá khổ
Thanh tra giao thông tỉnh xử lý chuyên đề về xe quá tải, quá khổ
Thanh tra giao thông tỉnh xử lý chuyên đề về xe quá tải, quá khổ
Thanh tra giao thông tỉnh xử lý chuyên đề về xe quá tải, quá khổ
Thanh tra giao thông tỉnh xử lý chuyên đề về xe quá tải, quá khổ

Bài, ảnh: Tấn Hưng

Thiết kế: Ngọc Trâm