BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 19/01/2012 - 06:01

(BTNO) * Thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, năm 2011 Tây Ninh rà soát cắt giảm đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước 167,88 tỷ đồng của 22 dự án- trong đó có 20 dự án mới chưa triển khai và 2 dự án chuyển tiếp.

* Năm 2011, tổng doanh thu của Viễn thông Tây Ninh thực hiện được 445 tỷ đồng- đạt 112% kế hoạch và tăng trưởng đến 72% so với năm 2010. Hiện nay, tổng thuê bao các loại có trên mạng Viễn thông Tây Ninh là 152.385 thuê bao.

Tỷ lệ che phủ rừng năm 2011 đạt 32% diện tích tự nhiên

* Năm 2012, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu thực hiện tỷ lệ che phủ rừng đạt 32,5% diện tích tự nhiên. Năm 2011, tỷ lệ độ che phủ rừng ở Tây Ninh đạt 32%.

* Năm 2011, Tây Ninh xây dựng 85 căn nhà tình nghĩa, trên 950 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và 924 căn nhà theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

S.T