BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 16/06/2013 - 05:42
HTML clipboard

* Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới, tổng khái toán vốn xây dựng cơ sở hạ tầng (giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa) cho 9 xã trọng điểm trên địa bàn tỉnh là 1.131,381 tỷ đồng- trung bình mỗi xã là 125 tỷ đồng. Trong đó phần ngân sách tỉnh là 941,758 tỷ đồng, ngân sách huyện là 189,623 tỷ đồng.

Nâng cấp đường giao thông

* Trong 5 tháng đầu năm 2013, ngân sách địa phương đầu tư thực hiện xây dựng cơ bản với khối lượng là 667,496 tỷ đồng- đạt 45,9% kế hoạch, trong đó giải ngân 601,680 tỷ đồng, bao gồm: nguồn do tỉnh quản lý thực hiện 368,258 tỷ đồng và nguồn do huyện, thị xã quản lý thực hiện được 299,238 tỷ đồng.

* Vụ mía 2012-2013, Công ty CP Bourbon Tây Ninh đầu tư 14.945ha, sản xuất được 1.021.258 tấn mía nguyên liệu với năng suất bình quân đạt 68 tấn/ha và chữ đường thực tế là 8,36 CCS. Kế hoạch vụ mía 2013-2014, Công ty đầu tư hơn 15.000ha mía với sản lượng dự kiến thu hoạch là hơn 1.000.000 tấn mía nguyên liệu.

* Trong 5 tháng đầu năm 2013, hoạt động của hệ thống ngân hàng tương đối ổn định. Tổng nguồn vốn đến cuối tháng 5 đạt 24.047 tỷ đồng- tăng 7,81% so cùng kỳ. Hoạt động cho vay cũng được tăng cường, dư nợ cho vay ước đến cuối tháng 5 đạt 17.827 tỷ đồng- tăng 15,21% so cùng kỳ.

S.T