Thông tin kinh tế trong tỉnh

Cập nhật ngày: 24/01/2015 - 12:00

Hạ tầng giao thông trong Khu công nghiệp Thành Thành Công.

Trong đó cấp mới 4 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 65,49 triệu USD và tăng vốn 3 dự án (2 dự án nước ngoài, 1 dự án trong nước) với số vốn là 7,6 triệu USD và 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó có 1 dự án nước ngoài giảm vốn 1 triệu USD.

* Trong 3 năm qua, doanh số cho vay riêng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Agribank Tây Ninh đạt hơn 30.280 tỷ đồng, với gần 190.000 lượt khách hàng vay. Trong đó có 276 doanh nghiệp nông thôn vay với số tiền hơn 11.500 tỷ đồng, và gần 189.000 lượt hộ sản xuất kinh doanh, nông dân vay với số tiền hơn 18.700 tỷ đồng.

* Sau khi rà soát, tham khảo ý kiến các sở, ngành liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất đề xuất danh mục đầu tư cho năm 2015 là 62 dự án, trong đó có 28 dự án chuyển tiếp và 34 dự án mới, với tổng mức đầu tư khái toán là 2.689,716 tỷ đồng. Ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho những dự án cấp thiết, bức xúc.

* Đến nay, bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt 10,5 tiêu chí- tăng 7,2 tiêu chí so với năm 2010 và tăng 2,13 tiêu chí so với cuối năm 2013. Trong đó đã có 7/9 xã điểm hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm 2014 tổng vốn huy động thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở Tây Ninh là trên 822 tỷ đồng.

S.T