Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đông Nam bộ cần đột phá để phát triển xứng với tiềm năng, thế mạnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đông Nam bộ cần đột phá để phát triển xứng với tiềm năng, thế mạnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đông Nam bộ cần đột phá để phát triển xứng với tiềm năng, thế mạnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đông Nam bộ cần đột phá để phát triển xứng với tiềm năng, thế mạnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đông Nam bộ cần đột phá để phát triển xứng với tiềm năng, thế mạnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đông Nam bộ cần đột phá để phát triển xứng với tiềm năng, thế mạnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đông Nam bộ cần đột phá để phát triển xứng với tiềm năng, thế mạnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đông Nam bộ cần đột phá để phát triển xứng với tiềm năng, thế mạnh
Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7.10.2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045:

Bài, ảnh, audio: Hữu Thiện

Thiết kế: Ngọc Trâm