Tiếng rao nuôi lớn đời con

Tiếng rao nuôi lớn đời con
Tiếng rao nuôi lớn đời con
Tiếng rao nuôi lớn đời con
Tiếng rao nuôi lớn đời con
Tiếng rao nuôi lớn đời con
Tiếng rao nuôi lớn đời con
Tiếng rao nuôi lớn đời con
Tiếng rao nuôi lớn đời con

Bài, ảnh: Hoàng Yến

Thiết kế: Ngọc Trâm