Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp:

Tiếp thêm động lực, tạo niềm tin

Tiếp thêm động lực, tạo niềm tin
Tiếp thêm động lực, tạo niềm tin
Tiếp thêm động lực, tạo niềm tin
Tiếp thêm động lực, tạo niềm tin
Tiếp thêm động lực, tạo niềm tin

Bài, ảnh: Vi Xuân

Thiết kế: Ngọc Trâm