BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục thí điểm cổ phần hoá vườn cây gắn với cơ sở chế biến

Cập nhật ngày: 18/03/2010 - 06:07

Tiếp tục thí điểm cồ phần hoá vườn cây gắn với cơ sở chế biến

Thực tế, việc cho phép tiến hành thí điểm cổ phần hoá vườn cây gắn với cơ sở chế biến của nông trường đã được Chính phủ quy định tại Nghị định 170/2004/NĐ-CP ngày 22.9.2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh; Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 8.11.2005 về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cổ phần hoá, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu để ban hành quy định về xác định giá trị vườn cây khi cổ phần hoá.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất những cơ chế, chính sách đặc thù khi cổ phần hoá những doanh nghiệp (DN) thuộc ngành nông, lâm nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4.2010.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND các tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ kiểm kê, rà soát đất đai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ tổ chức, sơ kết đánh giá triển khai thực hiện Nghị định 135/2005/NĐ-CP, từ đó có sự điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV/ 2010.

(Theo chinhphu.vn)