Sự thật câu chuyện “Cờ Trung Quốc trong sách giáo khoa lớp 1”

Trước hết, một lần nữa phải khẳng định ngay, không hề có chuyện cờ Trung Quốc xuất hiện trong sách giáo khoa lớp 1 của bất kỳ chương trình nào (chương trình 2000 hay chương trình 2018).