Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 1976 - 1979:
Xây dựng Tây Ninh thành một tỉnh nông - lâm nghiệp toàn diện

Trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã đưa ra những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nên những bước tiến quan trọng, với các chủ trương, chính sách lớn được thể hiện một cách tập trung, chặt chẽ tại các kỳ Đại hội của Đảng bộ tỉnh.