Pháp luật   Tin tức

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật:

Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 

Cập nhật ngày: 09/03/2019 - 21:20

BTNO - Ngày 8.3, ông Võ Xuân Biên- Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh chủ trì hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ông Võ Xuân Biên- Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong năm 2018, các cấp, ngành đã tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nội dung văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và tập trung tuyên truyền, giới thiệu các văn bản Luật mới được ban hành, có hiệu lực trong năm 2018 cho cán bộ và nhân dân.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được thực hiện gắn thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp; các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2018 và chương trình, đề án về PBGDPL được triển khai phù hợp với từng cấp, từng ngành, địa phương.

Công tác PBGDPL tiếp tục hướng mạnh về cơ sở bằng những hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng; nội dung cụ thể, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng, theo sát với nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Võ Xuân Biên- Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đánh giá hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp tiếp tục đạt hiệu quả; trong đó, ngành Tư pháp phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu Hội đồng triển khai các hoạt động PBGDPL tại địa phương.

Các ngành thành viên Hội đồng cũng đã nâng cao trách nhiệm trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ và nhân dân. Giữa các ngành thành viên Hội đồng tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Bà Nguyễn Thị Thủy- Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Đặc biệt, các cơ quan chủ trì và phối hợp các Đề án về PBGDPL đã tích cực tham mưu UBND các cấp kịp thời ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trong năm 2018 để triển khai thực hiện theo đúng đối tượng, nội dung và tiến độ đã đề ra.

Tập trung tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trong năm 2019 đến với toàn thể cán bộ và nhân dân dân trên địa bàn để người dân hiểu và kịp thời thực hiện khi luật có hiệu lực pháp luật.

Ông Võ Xuân Biên cũng cho biết năm 2019, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tăng cường tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL, để thông qua đội ngũ này triển khai sâu rộng pháp luật đến người dân, đặc biệt là người dân ở cơ sở. Đồng thời, quan tâm hơn nữa công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù được quy định tại Luật PBGDPL năm 2012.

Khẩn trương tiến hành đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và có giải pháp đối với xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Có giải pháp phối hợp với người sử dụng lao động trong các khu, cụm công nghiệp, xí nghiệp, doanh nghiệp để tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL cho công nhân bằng các hình thức phù hợp, góp phần đưa pháp luật đến với công nhân, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho công nhân.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018. Hội đồng phối hợp PBGDPL tặng giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân.

Ngô Mẫn