Kinh tế   Kinh tế

Triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Cập nhật ngày: 14/02/2021 - 16:46

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo Kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ hỗ trợ ít nhất 32 lượt tổ chức, doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, kể cả hệ thống quản lý đặc thù chuyên ngành; hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá; thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ; năng suất xanh…

Trong giai đoạn này, tỉnh sẽ tổ chức 4 đợt hội thảo, hội nghị tuyên truyền phổ biến và 4 khoá đào tạo về các nội dung có liên quan đến năng suất, chất lượng; tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp luật; giải thưởng chất lượng quốc gia... cho các doanh nghiệp và cán bộ của các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường kiến thức về năng suất, chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Hỗ trợ ít nhất 12 lượt tổ chức, danh nghiệp xây dựng và áp dụng mô hình, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hoá, hiện đại hoá hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh… Hướng dẫn hoặc hỗ trợ ít nhất 15 lượt sản phẩm thực hiện chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn quốc tế.

Hướng dẫn hoặc hỗ trợ ít nhất 40 lượt sản phẩm xây dựng tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với các sản phẩm chưa có tiêu chuẩn quốc gia. Hỗ trợ khen thưởng ít nhất 12 lượt doanh nghiệp được trao tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia, chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương.

Trên cơ sở các nhiệm vụ, nội dung thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, đến giai đoạn 2026-2030 sẽ tăng 15% các chỉ tiêu nêu trên.

Việc hỗ trợ này áp dụng cho mọi doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất - kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế (trừ doanh nghiệp FDI) có đăng ký kinh doanh theo đúng quy định pháp luật. Ưu tiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hoá thuộc ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn của tỉnh (như bột mì, đường, giày, quần áo, vỏ ruột xe, gạch, xi măng,...); sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu chủ lực, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Hồng Thu