Triển khai kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh 

Cập nhật ngày: 17/09/2021 - 10:28

BTNO - Mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.

Trẻ em tắm kênh Đông (ảnh chụp ngày 30.1.2021 tại địa bàn xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu)

Theo đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn, thương tích trẻ em trên tất cả các loại hình tai nạn, thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông nhằm bảo đảm tính mạng và sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc của gia đình, xã hội.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng đối với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em nói riêng. Từng bước hạn chế tai nạn thương tích, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho trẻ em.

UBND tỉnh đề ra các mục tiêu cụ thể về giảm tỷ lệ tai nạn, thương tích, tử vong do tai nạn đối với trẻ em; truyền thông về vấn đề này cho các địa phương, cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em; đào tạo tập huấn về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho cán bộ các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan; nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần thực hiện.

Một người đang chích cá với dòng điện nguy hiểm nhưng lại để cho một nhóm trẻ em cùng tham gia (ảnh chụp ngày 15.9.2021 tại địa bàn xã Truông Mít)

Về công tác tổ chức thực hiện, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo rõ từng nội dung đối với các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, UBND các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai nhiệm vụ, giải pháp chương trình phù hợp với điều kiện của địa phương.

Đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường an toàn, những giải pháp kiểm soát giảm tai nạn, thương tích trẻ em; hướng dẫn, giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, nhất là kỹ năng an toàn trong môi trường nước... 

Minh Quốc