Triển khai Kế hoạch về Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 25/11/2021 - 10:57

BTNO - Nhằm thúc đẩy phát triển thương mại, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các huyện, thị xã, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh Tây Ninh và các huyện, thị xã khác của các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Đông Nam bộ.

Người tiêu dùng mua thực phẩm tại một chợ truyền thống trên địa bàn huyện Dương Minh Châu.

Ngày 11.11.2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3993/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 13.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, UBND tỉnh đưa ra mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh có tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm (theo Mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ cả tỉnh được đề ra tại Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 10.12.2020 của HĐND  tỉnh ban hành về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021-2025).

Phát triển các sản phẩm, hàng hóa có thương hiệu là đặc trưng, đặc sản, tiềm năng, lợi thế (bao gồm sản phẩm đã đạt được tiêu chí OCOP) của tỉnh, phấn đấu đến năm 2025, tối thiểu 30% các sản phẩm của tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng để đưa vào hệ thống phân phối trong, ngoài tỉnh và hướng đến xuất khẩu.

Khuyến khích, phát triển thương nhân, doanh nghiệp có năng lực thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại tại khu vực vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới. Phát triển nguồn nhân lực quản lý thương mại trên địa bàn, bảo đảm 100% cán bộ quản lý thương mại được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển thương mại khu vực vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới.

Phát triển hệ thống phân phối hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo chuỗi, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa trên thị trường khu vực vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới. Góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; nâng cao thu nhập của người dân khu vực vùng sâu, vùng xa; củng cố an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới.

Kế hoạch này được thực hiện trên phạm vi  5 huyện, thị xã gồm: Tân Châu, Tân Biên, Bến Cầu, Châu Thành và Trảng Bàng) theo Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 30.6.2015 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến hết năm 2025.

Kế hoạch này sẽ áp dụng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động thương mại tại khu vực vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới; Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia vào hoạt động quản lý; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác có liên quan.

Qua đó các đơn vị có cơ hội thúc đẩy phát triển thương mại gắn với quy mô, đặc điểm sản xuất, kinh doanh của tỉnh; từng bước thu hẹp khoảng cách về phát triển giữa các huyện, thị xã, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh Tây Ninh và các huyện, thị xã khác của các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Đông Nam bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập của người dân, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Nhi Trần