BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

Cập nhật ngày: 18/04/2010 - 05:46

Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường được thực hiện từ ngày 29.4 đến 6.5.2010 và duy trì đến hết ngày Môi trường thế giới 5.6.2010.

Để thực hiện tốt tuần lễ này, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã phát động chiến dịch tuyên truyền nhằm mục đích giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng, thay đổi hành vi, nhận thức về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; tổ chức làm vệ sinh cơ quan, thu gom rác, khai thông cống rãnh, trồng và chăm sóc cây xanh chung quanh đơn vị và nơi công cộng với sự tham gia của nhiều lực lượng nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, sử dụng nước sạch và bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn.

Chủ đề chính thức cho Ngày Môi trường thế giới 5.6 năm nay là “Nhiều loài - Một hành tinh - Tương lai chúng ta” (Many Species. One Planet. One Future)

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thị xã triển khai xây dựng các công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xử lý rác thải, nhà tiêu hợp vệ sinh. Tổ chức trình diễn, tập huấn, hướng dẫn các giải pháp xử lý nước đơn giản tại hộ gia đình để nhân dân tự chủ động cải thiện nguồn nước mỗi khi gặp thiên tai, hạn hán kéo dài, đặc biệt là những vùng thường xuyên gặp khó khăn về nguồn nước. UBND các huyện, thị xã sớm tổ chức thi công các hệ thống cấp nước, nhà tiêu hợp vệ sinh theo kế hoạch năm 2010; nâng cấp, duy tu sửa chữa các công trình cấp nước hiện đang xuống cấp, đảm bảo sử dụng đạt hết công suất thiết kế. Tăng cường công tác quản lý, khai thác công trình cấp nước sau đầu tư; đẩy mạnh công tác kiểm tra chất lượng công trình và kiểm soát chất lượng nước.

PV