BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trình tự, thủ tục giảm thuế, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 12/06/2009 - 09:40

Gần đây có một số doanh nghiệp thắc mắc về trình tự, thủ tục giảm thuế, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13.1.2009 của Bộ Tài chính. Báo Tây Ninh đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Phạm Đình Huy, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Tây Ninh, về vấn đề này.

PV: Thưa ông, trong quá trình thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13.1.2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11.12.2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; một số doanh nghiệp trong tỉnh chưa nắm rõ và thực hiện đúng về trình tự, thủ tục giảm thuế, gia hạn nộp thuế TNDN theo Thông tư trên. Xin ông giải thích rõ hơn về vấn đề này?

Ông Phạm Đình Huy: Để được giảm, gia hạn nộp thuế TNDN thì Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy định tại điểm 2, Mục II và điểm 3, Mục III Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13.1.2009 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

* Trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế TNDN được quy định: Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu hiện hành.

a) Tự khai tạm tính quý IV năm 2008 và hàng quý năm 2009:

Doanh nghiệp ghi bổ sung 2 dòng vào trước dòng cam đoan trong Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo mẫu hiện hành như sau:

- Thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết CP số 30/2008 = (Thuế TNDN phải nộp trong kỳ x 30%).

- Thuế TNDN còn phải nộp trong kỳ = (Thuế TNDN phải nộp trong kỳ x 70%).

Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn phương pháp xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo phương pháp hạch toán doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế của quý IV năm 2008 thì doanh nghiệp phải lập báo cáo kết quả kinh doanh quý IV năm 2008 và nộp kèm tờ khai.

b) Tự khai quyết toán thuế năm 2008:

Doanh nghiệp ghi bổ sung 2 dòng vào trước dòng cam đoan trong Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu hiện hành như sau:

- Đối với trường hợp xác định được số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý IV năm 2008:

+ Thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết CP 30/2008 = (thuế thu nhập doanh nghiệp của quý IV năm 2008 x 30%).

+ Thuế TNDN còn phải nộp của năm 2008 = (Thuế TNDN phải nộp năm 2008 - Thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết CP 30/2008).

- Đối với trường hợp không hạch toán được số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý IV năm 2008:

+ Thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết CP 30/2008 = [(Thuế TNDN phải nộp năm 2008 x 30%)/4].

+ Thuế TNDN còn phải nộp của năm 2008 = (Thuế TNDN phải nộp năm 2008 x 92,5%).

c) Tự khai quyết toán thuế năm 2009:

Doanh nghiệp ghi bổ sung 2 dòng vào trước dòng cam đoan trong Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu hiện hành như sau:

- Thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết CP 30/2008 = (Thuế TNDN phải nộp năm 2009 x 30%).

- Thuế TNDN còn phải nộp của năm 2009 = (Thuế TNDN phải nộp năm 2009 x 70%).

* Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế được quy định: Doanh nghiệp lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý theo quy định hiện hành, tại dòng cam kết trong tờ khai ghi thêm nội dung thời hạn nộp thuế đề nghị gia hạn.

PV: Đối với những trường hợp bên mua đã tạm ứng tiền cho bên bán bằng tiền mặt trước ngày 1.1.2009 có đủ điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên hay không?

Ông Phạm Đình Huy: Vấn đề này, ngày 28.5.2009 Bộ Tài chính đã có công văn số 7602/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện thống nhất: Đối với các hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ ký trước ngày 1.1.2009, bên mua đã tạm ứng tiền trước ngày 1.1/2009 phù hợp với quy định trong hợp đồng hoặc phụ thuộc hợp đồng, thì vẫn được khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hoá đơn có giá thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên tương ứng với số tiền đã tạm ứng. Trường hợp sau khi bù trừ tiền tạm ứng trước ngày 1.1.2009, phần thanh toán còn lại có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Hai bên mua, bán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của tài liệu và số liệu kê khai.

PV: Xin cám ơn ông.

KD

(Thực hiện)