Trường Chính trị tỉnh: Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị khoá 9 

Cập nhật ngày: 29/11/2022 - 09:38

BTNO - Sáng 28.11, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị khoá 9 hệ không tập trung năm học 2022-2023.

Quang cảnh buổi khai  giảng.

Tham gia khoá học có 50 học viên là các cán bộ công chức, viên chức được quy hoạch nguồn các chức danh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Dự kiến chương trình thực học với 1.056 tiết, các học viên được trang bị kiến thức theo chương trình đào tạo trung cấp lý luận hành chính mới của Học viện chính trị - Hành chính quốc gia, phù hợp với tình hình hiện nay.

Nội dung gồm các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng Sản Việt nam và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước ta về kinh tế, văn hoá, đối ngoại; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương hoặc ngành.

Xuân Dũng