Xã hội   Giáo dục

Trưởng phòng giáo dục phải có “tư duy chiến lược”

Cập nhật ngày: 14/08/2019 - 15:43

BTN - Theo quy định, người giữ các vị trí nêu trên phải có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn; năng lực quản lý sự thay đổi, năng lực xử lý thông tin và truyền thông trong giáo dục và đào tạo.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư số 10 ngày 9.8.2019 quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố; thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 3 của Thông tư số 10 quy định 8 tiêu chuấn chung đối với trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục.

Theo quy định, người giữ các vị trí nêu trên phải nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giáo dục đào tạo và các lĩnh vực liên quan để vận dụng vào công tác lãnh đạo, quản lý ngành Giáo dục ở địa phương. Gương mẫu về đạo đức lối sống, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn; năng lực quản lý sự thay đổi, năng lực xử lý thông tin và truyền thông trong giáo dục và đào tạo.

Có năng lực tham mưu cho UBND cấp huyện, chủ tịch UBND cấp huyện trong việc xây dựng, triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; có năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của phòng Giáo dục - Đào tạo theo quy định để giải quyết các vấn đề về giáo dục và đào tạo tại địa phương. Có năng lực tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ, thực hiện dân chủ, xây dựng môi trường làm việc văn hoá, phát huy sức sáng tạo của các thành viên trong cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Có năng lực phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có thời gian công tác trong ngành Giáo dục ít nhất 5 năm.

Về tiêu chuẩn cụ thể, Thông tư số 10 quy định, vị trí trưởng phòng phải có thời gian đảm nhiệm chức vụ phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương; hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc tương đương. Để giữ vị trí trưởng phòng, người được bổ nhiệm phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh truởng phòng hoặc tương đương.

Tiêu chuẩn chức danh phó trưởng phòng: có thời gian đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc tương đương, công chức ngạch chuyên viên, đuợc cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh phó trưởng phòng hoặc tương đương.

Căn cứ các tiêu chuẩn quy định tại văn bản này, UBND cấp huyện, chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng.

Thông tư này không áp dụng đối với nữ từ đủ 50 tuổi trở lên và nam từ đủ 55 tuổi trở lên đang giữ chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng. Đối với trưởng phòng, phó trưởng phòng nữ dưới 50 tuổi hoặc trưởng phòng, phó trưởng phòng nam dưới 55 tuổi chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn thì trong thời gian nhiệm kỳ bổ nhiệm phải bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư  số 10.

Tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng quy định tại Thông tư số 10 là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng các chức danh.

Theo quy định hiện hành, thẩm quyền bổ nhiệm các vị trí trưởng phòng của cơ quan chuyên môn cấp huyện thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp huyện hoặc thành phố trực thuộc tỉnh.

Thông tư  số 10 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30.9.2019.

Đ.V.T